Apie mus


Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-29

 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

yra akredituotas 5 metams (akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 087)


Esminės veiklos nuostatos

Mūsų veikla:
– grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, atsinaujinimo, komandinio darbo bei individualumo dermės principais;
– atliepia valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą;
– užtikrina efektyvų ir kokybišką paslaugų teikimą bei švietimo politikos įgyvendinimą švietimo įstaigose;
– užtikrina Pedagoginės ir psichologinės pagalbos modelio (patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-897) bei kitų teisės aktų įgyvendinimą;
– užtikrina efektyvias ir kokybiškas švietimo paslaugas.

Mūsų misija

Institucija, teikianti kokybiškas edukacines, pedagogines ir psichologines paslaugas, besiorientuojanti į infrastruktūros kaitą, švietimo sistemos plėtrą bei savivaldybės bendruomenių poreikių tenkinimą.

Mūsų vizija

Daugiafunkcinė švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas, laikmetį atitinkančias paslaugas.

Mūsų filosofija

Esame pasiruošę keistis ir keisti.

Ilgalaikis prioritetas

Įgyvendinti šalies ir savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų mokymo(si) ir kvalifikacijos tobulinimo ugdant žmogiškuosius išteklius bei specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo politiką.

Istorija

Savivalda

Biblioteka