Savivalda

VŠPT savivaldos institucijos kolegialiai svarsto VŠPT veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę VŠPT valdymo priežiūrą.
Aukščiausia VŠPT savivaldos institucija, atsovaujanti švietimo įstaigų ir vietos bendruomenėms, telkianti mokyklų metodinės tarybos atstovus svarbiausiems VŠPT tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti yra VŠPT taryba.

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TARYBA

Auksė BAUŠYTĖ – Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos chemijos mokytoja;

Dalia BURNEIKAITĖ – Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja;

Monika GUTĖ – Visagino švietimo pagalbos tarnybos metodininkė;

Marija KARDELIENĖ – Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ grupės auklėtoja;

Olga LUKINA – Visagino kūrybos namų sektoriaus vedėja;

Valentina MAMZELIOVA – Visagino ,,Atgimimo“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja;

Tatjana PIVOVAR – Visagino švietimo pagalbos tarnybos ūkvedė;

Sergej PRESNIAKOV – Visagino savivaldybės Atgimimo seniūnaitijos seniūnaitis;

Jelena ZOTOVA – Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ grupės auklėtoja.

Dokumentai:
VŠPT tarybos veiklos organizavimo nuostatai
VŠPT tarybos protokolas (1 priedas)
VŠPT tarybos veiklos planas (2 priedas)
VŠPT tarybos narių sąrašas (3 priedas)
VŠPT tarybos veiklos ataskaita (4 priedas)
VŠPT taryba