Savivalda

VŠPT savivaldos institucijos kolegialiai svarsto VŠPT veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę VŠPT valdymo priežiūrą.
Aukščiausia VŠPT savivaldos institucija, atsovaujanti švietimo įstaigų ir vietos bendruomenėms, telkianti mokyklų metodinės tarybos atstovus svarbiausiems VŠPT tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti yra VŠPT taryba.

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TARYBA

Taryba(sąrašas).docx-2

Dokumentai:
VŠPT tarybos veiklos organizavimo nuostatai
VŠPT tarybos protokolas (1 priedas)
VŠPT tarybos veiklos planas (2 priedas)
VŠPT tarybos narių sąrašas (3 priedas)
VŠPT tarybos veiklos ataskaita (4 priedas)