Darbo pasiūlymas

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ METODININKO PAREIGOMS UŽIMTI

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Pareigybės pavadinimas: metodininkas.

Pareigybės lygis – A (A2).

Pareigybes paskirtis Tarnybos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti.

Darbo krūvis: 40 val. per savaitę (1 etatas).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2019-10-01 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažiau kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir kvalifikacijos tobulinimą;
 • gebėti savo darbe vadovautis Tarnybos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu;
 • gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus.

Veiklos sritys:

 1. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklos organizavimas;
 2. metodininkės veiklos savivaldybėje koordinavimas;
 3. dalykinių olimpiadų ir konkursų organizavimas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 1. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
 2. Gyvenimo aprašymą.
 3. Pažymą apie darbo stažą.
 4. Pretendento anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo priedą (pildoma Tarnyboje).
 5. Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildomas Tarnyboje).
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.

Dokumentai priimami: iki 2019-09-24 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.

 Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60  099.

Paskelbta 2019-10-09

Parašykite komentarą