Darbo skelbimas

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ

SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Įstaigos pavadinimas: Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.

Darbo krūvis: 20 val. per savaitę (0,5 etato).

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2018-05-07 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turi būti įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją;

gebėjimas tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės

pedagoginės pagalbos teikimą vaikams, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, pedagogams ir kitiems savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems specialistams, vertinti teikiamos socialinės pedagoginės pagalbos kokybę, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti socialines programas ir projektus;

informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje;

reikiamų teisės aktų išmanymas.

Specialieji reikalavimai:

sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą;

mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;

mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

Privalumai:

patirtis dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, stokojančiais bendravimo ir

bendradarbiavimo įgūdžių, savarankiškumo, pasitikėjimo savimi;

patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus;

ne mažesnė kaip trejų metų socialinio darbo patirtis.

Veiklos sritys:

 1. Įvertinimas: socialinis pedagoginis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais.
 2. Konsultavimas.
 3. Tyrimai: socialinės pedagoginės pagalbos poreikio tyrimas ir jos kokybės įvertinimas.
 4. Organizavimas ir koordinavimas: pedagoginės pagalbos teikimo vaikams, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, pedagogams ir kitiems savivaldybės švietimo įstaigose dirbantiems specialistams organizavimas ir koordinavimas, socialinių programų ir projektų rengimas ir koordinavimas, prevencinės veiklos koordinavimas.
 5. Savivaldybės bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, socialinių pedagoginių problemų prevencijos, intervencijos ir postvencijos klausimais.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 1. Pažymą apie darbo stažą.
 1. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu marijona.sipaviciene@vspt.lt.

Dokumentai priimami: 2018-04-11–2018-04-24 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.

 Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60 099.

 

Parašykite komentarą