VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA


Biudžetinė įstaiga

Įm. kodas 300665693

Draugystės g. 12, LT-31222 Visaginas 

tel./faksas (8 386) 60 099,

el. paštas info@vspt.lt

>>>


Tinklalapis atnaujintas 2017-07-13


Pagrindinis Struktūra ir kontaktai Veiklos sritys Korupcijos prevencija Administracinė informacija Darbo laikas Paslaugos Nuorodos Klausimai ir atsakymai Kaip mus surasti Svetainės turinys


Pagrindinis
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Darbo laikas
Paslaugos
Nuorodos
Klausimai ir atsakymai
Kaip mus surasti
Svetainės turinys


RENGINIAI


Registracija į renginius


Pagalba

 

Kviečiame į renginius!


Mus lanko:

 

 


Kviečiame dalyvauti apklausoje!

>>>


Savo pastabas ir pasiūlymus mums rašykite:

Laukiame jūsų pastabų ir pasiūlymų!


Reklaminis skydelisVisagino savivaldybės

3 mikrorajono bendruomenė


Tinklalapio turinys >>>
Ugdymo plėtotės centras

asfafaf.jpg


 

   Kiekvienas iš mano kolegų, su kuriuo aš bendrauju, yra kažkuo pranašesnis už mane, ir šito aš esu pasiruošęs mokytis iš jo.

D. KarnegiNaujienos


   
Veiklos planai

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis Gruodis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-29

 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras

yra akredituotas 5 metams

(akreditacijos pažymėjimas

AP Nr. 087)


Centro vizija

Daugiafunkcinė švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas, laikmetį atitinkančias paslaugas


Visagino savivaldybės mokyklų metodinės tarybos tinklalapis >>>

dėl MOKĖJIMO UŽ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  PAŽYMĖJIMĄ

>>>


MOKINIŲ PASIEKIMŲ BANKAS

>>>


   2016-2017 m.m. olimpiadų ir konkursų tvarkaraštis

>>>


2017-07-13

 

Pranešame, kad registracija į valstybinės kalbos kursus bus pradėta 2017-08-14. Numatoma kursų trukmė 120 val. (kaina 120 Eur). Užsiėmmai vyks 2 kartus per savaitę.

 

Laukiame jūsų kursuose!

 

 


2017-06-19

Biudžetinė įstaiga Visagino švietimo pagalbos tarnyba į. k. 300665693, Draugystės g. 12, Visaginas,  skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms eiti (0,75 etato).


Darbo pobūdis: vyriausiasis buhalteris organizuoja ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą, pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos politiką.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• turėti aukštąjį buhalterinį/finansinį arba ekonominį išsilavinimą;
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
• išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
• sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus;

• turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžių, dirbant „MS Excel“, „MS Word“ programomis; Privalumas - mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir Finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos (FinNet) programa, FINISA, FINALGA programomis;
• išmanyti dokumentų tvarkymo bei apskaitos rengimo taisykles;
• būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti su darbuotojais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimo Nr. 496 1 priedą);
3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
4. Išsilavinimą patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us). Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą ir jo kopiją;
5. Informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus (jeigu turi), taip pat kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
6. Gyvenimo aprašymą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas, kuriame nurodomos dalykinės savybės ir įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms eiti.
8. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
9. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

10. Dokumentai teikiami Visagino švietimo pagalbos tarnybai, Draugystės g. 12, Visaginas.

Informacija apie pretendentų atranką: pretendentų atranka į skelbiamas konkursines pareigas bus vykdoma testo žodžiu (pokalbis) būdu.
Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso Visagino švietimo pagalbos tarnybos tinklalapyje
http://www.vspt.lt) paskelbimo. Konkursas paskelbtas 2017-06-19). Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėmis dienomis, jeigu pretendentai papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo.

Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galima kreiptis į Visagino švietimo pagalbos tarnybą tel. 8 386 60 099, el paštu info@vspt.lt arba adresu Draugystės g. 12, Visaginas.
Apie konkurso datą pretendentai bus informuoti asmeniškai nurodytu telefonu, paštu ar  elektroniniu paštu arba prašyme dalyvauti konkurse nurodytu būdu.


Kviečiame susipažinti su birželio mėnesio veiklos planu >>>

 


   

Metodinės dienos ,,Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis“

              Šių metų gegužės 9-10 dienomis Visagino švietimo pagalbos tarnyboje vyko metodinė diena „Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis“. Renginio tikslas – pasidalinti inovatyvių, patyriminių, edukacinių idėjų, skatinančių vaikų rašymo ir skaitymo gebėjimus, taikymo ugdymo procese patirtimi. Pasidalinti darbo patirtimi buvo kviečiami ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų pedagogai.

Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Sieliūnienė skaitė pranešimą „Skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimas. Kaip sekasi?“, kuriuo apžvelgė veiksmų, skirtų mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui, plano vykdymą bei subtiliai priminė problemines sritis. Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Rokickaitė pristatė nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus ir atkreipė dėmesį, kad Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaitymo ir rašymo rezultatai yra žemesni negu matematikos, gamtos ir socialinių mokslų rezultatai ir todėl didesnį dėmesį reikėtų skirti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui. Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Astrauskienė tardama sveikinimo žodį palinkėjo pedagogams aktyviai dalyvauti metodinėse dienose: klausyti, klausti bei diskutuoti. Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (VPC) direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irina Petrova pristatė jų įstaigoje vykdytos tėvų apklausos dėl valstybinės kalbos vartojimo šeimoje rezultatus. Visagino švietimo pagalbos tarnybos specialistai pristatė edukacinės patirties banką, biblioterapijos metodą, Visagino viešosios bibliotekos bibliografė supažindino su naujomis mokomosiomis priemonėmis ir LIBIS sistema, o vaikų lopšelių-darželių ,,Auksinis gaidelis“, ,,Gintarėlis“, ,,Ąžuoliukas“, ,,Verdenės“ gimnazijos ir ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos pedagogai pasidalino darbo patirtimi ugdant mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimus su kitų įstaigų pedagogais.

Buvo nagrinėjamos dažniausiai pasitaikančios su mokinių rašymo ir skaitymo gebėjimų ugdymu susijusios problemos, pateikiami galimi jų sprendimo būdai: įvairių mokomųjų priemonių ir informacinių komunikacinių technologijų naudojimas, savarankiškas skaitymas, skaitymo užduotys, perskaitytų tekstų aptarimas, kūrybiškumo ugdymas, darbas su žodynu, grįžtamasis ryšys ir glaudus bendradarbiavimas su mokinių tėvais, skaitymo ir raštingumo gebėjimų ugdymas ne tik per lietuvių kalbos pamokas, bet ir per kitų dalykų pamokas, projektinės veiklos.

Džiugu, kad dalyviai nebuvo vien tik pasyvūs klausytojai. Iškeltas opus klausimas – kaip mokyti ir išmokyti vaikus skaityti ir taisyklingai rašyti, kai visi jie turi skirtingus gebėjimus, interesus, prigimtines jėgas? Dalyvių nuomone, išskirtinis vaidmuo mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo procese priklauso tėvams. Buvo akcentuota, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindiniai kalbos ugdytojai yra tėvai ir ikimokyklinių įstaigų pedagogai. Pritarta, kad bendrojo ugdymo mokykloje reikia siekti integralumo per visus ugdomuosius dalykus, gerinant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą. Buvo išsakytos mintys, kad tokios metodinės dienos reikalingos ir jas reikėtų organizuoti ir kitais mokslo metais.

Metodinių dienų dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijose, kuriose ne tik aptarė vaikų skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo problemas, bet ir pasisėmė kūrybinių idėjų, lengvai pritaikomų kasdieniniame darbe. Svarbiausias pedagogo ateities uždavinys - kiekvieną vaiką sudominti, ugdyti kiekvieno smalsumą ir norą skaityti. Visagino švietimo pagalbos tarnyba dėkoja visiems pedagogams, atsiliepusiems į kvietimą dalyvauti metodinėse dienose!


Kviečiame susipažinti su gegužės mėnesio veiklos planu >>>


 Netradicinis bendradarbiavimas su tėvais ir tėvų švietimas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ ir Visagino švietimo pagalbos tarnyba jau keletą metų daug dėmesio skiria Visagino miesto bendruomenės švietimui tėvystės įgūdžių lavinimo, vaikų ugdymo klausimais, ieško naujų netradicinių bendradarbiavimo su tėvais formų. Jau trejus metus darželyje pagal Švietimo pagalbos tarnybos patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo programas organizuojami seminarai tėvams. Pirmas seminaras tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įtaka mokymui  ir mokymuisi“ (programos autorė logopedė V. Balčiūnienė, lektorės logopedė V. Balčiūnienė, logopedė D. Nekliudova) vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“  vyko 2015 metais. Tai buvo pirmas nedrąsus žingsnis, pabandymas. Jam pavykus, sekė antras žingsnis, drąsesnis, ryžtingesnis – 2016 metais vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ vyko seminaras tėvams „Ugdomės kartu“ (programos autorės ir lektorės logopedė D. Nekliudova, psichologė R. Ardamakovaitė).

Šiais metais vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ buvo įgyvendintas trečiasis didelis projektas, skirtas tėvams ir pedagogams, ugdantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, „Aukime kartu“ (programos autorės logopedė D. Nekliudova, psichologė R. Ardamakovaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė O. Faleeva. Programa registruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie vaikų raidos, ugdymo, auklėjimo ypatumus – buvo įgyvendintas. Gautų žinių ir įgūdžių derinys padės tėvams tinkamai spręsti konkrečias problemas, iškylančias auginant, ugdant ir auklėjant sėkmingus vaikus. Per keturis mėnesius (nuo vasario iki gegužės mėnesio) įvyko 8 seminarai (planuoti buvo 7), organizuotos 42 paskaitos, praktinės veiklos. Mokymai peržengė Visagino miesto ribas – tai ir respublikinis, ir tarptautinis renginys. Mokymuose dalyvavo 77 klausytojai (tėvai ir pedagogai) iš Visagino, Zarasų, Ignalinos. Sukaupta darbo patirtimi dalinosi, atsakė į tėvų klausimus, padėjo spręsti iškilusias problemas, patarė, paaiškino, kaip ugdyti sėkmingą ir laimingą vaiką 27 lektoriai (švietimo pagalbos specialistai (psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, surdopedagogai, socialiniai pedagogai, judesio korekcijos specialistai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas) iš Daugpilio (Latvijos respublika), Vilniaus, Ignalinos, Zarasų, Visagino.

Projektas pranoko programos autorių lūkesčius.

Mokymai mus suvienijo, mes susidraugavome, atradome bendraminčių, pasidalinome sėkmės ir nesėkmės istorijomis, patirtimi. Visi klausytojai, lektoriai labai gerai atsiliepia apie organizuotus mokymus, dėkoja už sumanymą, už kvietimą dalyvauti ir tikisi susitikti kituose projektuose.

Programos autoriai dėkoja lektoriams už skirtą laiką, dėmesį, įdomias paskaitas, praktines veiklas, patarimus, sėkmės istorijas, klausytojams – už dalyvavimą, kantrybę, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Mes didžiuojamės Jumis, džiaugiamės, kad esate su mumis, palaikote mūsų idėjas, bendraujate ir bendradarbiaujate. Dėkojame UAB Transteleservis korespondentams už tikslią, išsamią, laiku paskelbtą informaciją apie mokymus Visagino miesto bendruomenei. Kartu mes auginsime sėkmingus vaikus.

Programos autorių vardu

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ logopedė,

VŠPT specialioji pedagogė logopedė Dalia Nekliudova


Kviečiame dalyvauti metodinėje dienoje ,,Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis

Kviečiame Jus dalyvauti metodinėje dienoje „Mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas. Geroji darbo patirtis.“ Kviečiame pasidalyti patirtimi apie taikomus ugdymo būdus ir metodus, skatinančius mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus, įvairių dalykų pamokose, kitose neformaliojo švietimo ugdymo veiklose. Darbo grupėje kviečiame diskutuoti kaip pasiekti, kad kuo daugiau vaikų išsiugdytų tinkamus skaitymo ir rašymo gebėjimus.

Renginį organizuoja Visagino švietimo pagalbos tarnyba kartu su Visagino savivaldybės  mokyklų metodine taryba ir metodiniais būreliais. 

Renginys vyks Visagino švietimo pagalbos tarnyboje adresu Draugystės g. 12, Visaginas: ikimokyklinio/priešmokyklinio, pradinio ir neformaliojo ugdymo sekcijos darbo laikas 2017 m. gegužės 9 d. 12.00 val.; pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo sekcijos darbo laikas 2017 m. gegužės 10 d. 12.00 val.

Papildomą informaciją teikia švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Aldona Giržadienė ir Monika Gutė. Tel. (8 386) 60 099, el. p. aldona.girzadiene@vspt.lt ir monika.gute@vspt.lt.

Metodinės dienos nuostatai >>>

Metodinės dienos  dalyvio anketa >>>


„Švietimo pagalba“ dirbantiems su elgesio ar emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ sukurta skiltis „Švietimo pagalba“.

Joje tėvai, pedagogai ir specialistai, dirbantys su elgesio ar emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, galės rasti aktualios metodinės ir vaizdo medžiagos, susipažinti su įtraukiojo ugdymo naujienomis ir dokumentais. 

Šiuo metu skiltyje patalpintas konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“ ir tyrimas „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas šalies bendrojo ugdymo įstaigose“


 

 

 

 

 

 

KRYŽIAŽODŽIŲ KONKURSAS ,,KĄ ŽINAU APIE LIETUVĄ?“

Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizavo kryžiažodžių konkursą ,,Ką žinau apie Lietuvą?“, skirtame Lietuvos vasario 16-ajai ir Lietuvių kalbos dienoms.

Konkursą sudarė 3 kryžiažodžiai skirtingomis temomis Skelbiame kryžiažodžių atsakymus:

,,Lietuvos istorija“ (klausimai) (atsakymai),

 ,,Iškiliausi Lietuvos žmonės“ (klausimai) (atsakymai)

ir ,,Lietuvos geografija“ (klausimai) (atsakymai).

Sveikiname kryžiažodžių konkurso ,,KĄ ŽINAU APIE LIETUVĄ?“ nugalėtojus:

I vieta: Sergej Skripeliov, Visagino  ,,Gerosios vilties progimnazijios 6a kl. mokinys.

              Marija Nikitenko, Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinė.

              Jekaterina Toruntajeva, Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinė.

              Aistė Stundženaitė,  Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinė.

              Diana Zambacevičiutė, Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinė.

 

II vieta: Aleksandr Šajev, IAE,

              Karina Šutiukaitė, Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 6a kl. mokinė.

              Denis Kotelovič, Visagino  ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinys.

              Darja Riabova, Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinė.

              Uljana Tomm, Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinė.

              Laurynas Glaska, Visagino ,,Žiburio pagrindinės mokyklos 4a kl. mokinys.

 

III vieta: Jekaterina Dunajeva, Visagino ,,Gerosios vilties progimnazijios 8a kl. mokinė.

                Asta Bauraitė, Visagino ,,Žiburio pagrindinė mokykla.

 

DĖKOJAME VISIEMS KONKURSO DALYVIAMS!

 


 

                Dar daugiau Lietuvos antrokų mokysis plaukti

 Lietuvos plaukimo federacija (LPF) kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu (KKSD) bei Švietimo ir mokslo ministerija jau aštuntus metus Lietuvos didžiuosiuose miestuose ir regionuose vykdo vaikų mokymo plaukti projektą. Praėjusį pusmetį projekte dalyvavo 6 458 šalies moksleiviai. Šiemet, prisijungus naujam partneriui „Maxima“ prekybos tinklui, pamokose galės sudalyvauti net 1 642 daugiau vaikų. Tokiu būdu pirmą kartą projekto istorijoje bus pasiektas maksimalus norimas rezultatas.

 Pagal statistiką plaukti moka tik kas penktas Lietuvos gyventojas. Pagrindinis tęstinio projekto tikslas – situaciją keisti, suteikiant mažiesiems šalies gyventojams galimybę įgyti plaukimo įgūdžių. Dalis šių vaikų dėl lėšų trūkumo ar toli esančio baseino neturi galimybių lankyti įprastų treniruočių, tad projekto veiklos šiems antrokams yra itin svarbios. Pamokų metu vaikai ne tik įgyja plaukimo pagrindų, bet ir mokosi įveikti baimes, saugiai elgtis vandenyje bei šalia jo.

Vienas iš projekte dalyvaujančių trenerių, Eugenijus Rakitinas, sako, kad labai  svarbu pradėti vaikus pratinti prie vandens bei mokyti plaukti kuo anksčiau. „Taip jiems lengviau nugalėti vandens baimę, be to vaikai greičiau įsisavina informaciją ir išmoksta taisyklingus plaukimo judesius.“ – tikina treneris.

E. Rakitinas stebisi, kad kai kurie vaikai, atėję į užsiėmimus pirmą kartą, bijo net praustis ar sušlapti galvą. „Manau, kad Lietuvoje plaukimo edukacijos šeimoje ir mokykloje tikrai trūksta. Supažindinti vaiką su vandeniu turėtų būti kiekvieno tėvo pareiga.“ – plaukimo edukacijos svarbą pabrėžia treneris.

Užsienio ir Lietuvos specialistai rekomenduoja vaikui suteikti 32 plaukimo pamokas per kalendorinius mokslo metus, siekiant išugdyti bendruosius plaukimo įgūdžius. Iki šių metų projekto rėmėjų lėšų užtekdavo tik 18–ai pamokų. Naujasis projekto partneris „Maxima LT“ jau per pirmąjį 2017 metų pusmetį finansuos po 14 trūkstamų pamokų net 1 642–iems antrokams.

Projekto veiklas jau aštuntus metus finansuoja KKSD bei ŠMM, tačiau pritraukti papildomų lėšų projekto plėtrai bei trūkstamoms plaukimo pamokoms finansuoti nėra taip paprasta. LPF atstovas Ignas Vaičaitis sako, kad miestų ir regionų savivaldybės galėtų tapti projekto partneriais, užtikrinančiais jo tęstinumą pavasario semestro metu regionuose, tačiau kol kas savivaldybės prie projekto finansiškai prisideda vangiai – paramą patvirtino tik Kauno, Kėdainių ir Švenčionių savivaldybės.

Mokymo plaukti projektas šį pusmetį vyks 27 baseinuose, 22 savivaldybėse.

Projekte dalyvaujantys antrokai, padedami profesionalių trenerių, plaukimo įgūdžius tobulins savaitinėse treniruotėse iki pat vasaros pradžios.

Nuotraukos – projekto organizatorių nuosavybė.

Daugiau informacijos:

Ignas Vaičaitis

Projekto vadovas

Mob.: 8 657 78410

El. p.: ignas@ltuswimming.com     


Išrinktas populiariausias lietuviškas žodis

Kovo 7 d. baigėsi populiariausio lietuviško žodžio rinkimai.  Populiariausiu lietuvišku žodžiu Visagino savivaldybėje išrinktas žodis „Ačiū“.

Tariame nuoširdžiausią ačiū visiems akcijos dalyviams!


Metodinė diena švietimo pagalbos tarnyboje

 Visagino švietimo pagalbos tarnyba jau daugelį metų glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru.

Kovo 6 d. tarnyboje vyko metodinė diena (organizatorės psichologė Rimvyda Ardamakovaitė ir specialioji pedagogė logopedė Dalia Nekliudova)Ugdymo proceso ypatumai, dirbant su sutrikusios klausos vaikais“, skirta švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos nariams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams. Renginio tikslas – tobulinti pedagogų gebėjimus ir suteikti žinių apie sutrikusios klausos mokinių ugdymą, pabrėžiant specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo svarbą. Metodinės dienos lektorės – Daiva Burkauskienė, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos vertinimo ir konsultavimo skyriaus vedėja, ir Aleksandra Luckevič, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro surdopedagogė metodininkė.

Nors klausos sutrikimas yra „nematoma“ negalia, be jokios abejonės, ji labai trukdo vaiko, kaip asmenybės, socialiniam vystymuisi. Todėl, mokykloje besimokančiam vaikui yra labai svarbi gerai nuteikianti aplinka klasėje, nuo jos priklauso mokymosi sėkmė. Kalbos įgūdžiai ir tai, kaip vaikas išmoks skaityti ir rašyti, priklauso nuo sugebėjimo įsisavinti mokytojo perteikiamą informaciją.

Metodinės dienos metu buvo kalbama apie klausos sutrikimo laipsnio įtaką asmenybės vystymuisi, apie sutrikimo įtaką kalbai, suvokimui. Lektorės kalbėjo, kaip nustatomas neprigirdėjimo laipsnis, kaip veikia klausos aparatai ir kochleariniai implantai, FM (belaidė komunikavimo sistema) sistemos, pateikė daug praktinių patarimų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. D. Burkauskienė pasakojo apie tėvų išgyvenimus, sužinojus apie vaiko negalią, pasidžiaugė sėkmės istorijomis. „Vienintelis būdas padėti tėvams sugrįžti į normalų gyvenimą – įtraukti juos į jų pačių vaikų ugdymą“, – yra pastebėjusi profesorė Emilija Leongard, knygos  „Sutrikusios klausos vaikų ugdymas namuose“ autorė.

Gausiai susirinkę pedagogai, švietimo pagalbos specialistai pagilino teorines žinias, diskutavo. Ačiū lektorėms už labai įdomią, naudingą, turiningą metodinę dieną.

 Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė logopedė Dalia Nekliudova


KRYŽIAŽODŽIŲ KONKURSAS ,,KĄ ŽINAU APIE LIETUVĄ?“

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia dalyvauti kryžiažodžių konkurse ,,Ką žinau apie Lietuvą?“, skirtame Lietuvos vasario 16-ajai ir Lietuvių kalbos dienoms.

Konkursą sudarys 3 kryžiažodžiai skirtingomis temomis ,,Lietuvos istorija“ (klausimai), ,,Iškiliausi Lietuvos žmonės“ (klausimai) ir ,,Lietuvos geografija“ (klausimai). Jie bus skelbiami tinklalapyje http://www.vspt.lt/ kiekvieną savaitę nuo vasario 17 d. iki kovo 3 d.

Visų 3 kryžiažodžių atsakymus  prašome siųsti el. paštu monika.gute@vspt.lt arba atnešti į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu Draugystės 12 iki kovo 10 d.

Konkurso nugalėtojams bus įteikti padėkos raštai/atminimo dovanėlės.


MOKYMAI TĖVAMS IR PEDAGOGAMS „AUKIME KARTU“ 

 

Sėkmingas vaikas geba prisitaikyti aplinkoje, pasitiki savimi, žino, ko nori. Visi tėveliai siekia užauginti sėkmingą vaiką, tačiau kaip žinoti, kad vaikas auginamas tinkamai?

Jauni šiuolaikiniai tėvai, augindami, ugdydami, auklėdami šiuolaikinius Z kartos vaikus, dažnai susiduria su įvairiomis problemomis ir turi nepakankamai informacijos, kaip tinkamai jas spręsti.

Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ tęsiasi mokymai skirti tėvams ir pedagogams, ugdantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, „Aukime kartu“ (programos autorės logopedė, specialioji pedagogė D. Nekliudova, psichologė R. Ardamakovaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė O. Faleeva).

Mokymų tikslas – suteikti žinių apie vaikų raidos, ugdymo, auklėjimo ypatumus.

Mokymų metu didelė profesionalių švietimo pagalbos specialistų (psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, tiflopedagogai, surdopedagogai, socialiniai pedagogai, judesio korekcijos specialistai), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų komanda (27 lektoriai) dalinasi sukaupta darbo patirtimi, atsako į tėvų klausimus, padeda spręsti iškilusias problemas, pataria, paaiškina, kaip ugdyti sėkmingą ir laimingą vaiką.

Trečiame mokymų seminare paskaitas skaitys Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja A. Grigienė, Vilniaus Šv. Kristoforo progimnazijos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė R. Dijokaitė, Ignalinos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialioji pedagogė R. Spėčiuvienė, Zarasų švietimo centro IV kategorijos psichologė G. Vadaišienė, Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė O. Faleeva, „Žiburio“ pagrindinės mokyklos IV kategorijos psichologė, Visagino švietimo pagalbos tarnybos IV kategorijos psichologė A. Giržadienė.

Į mokymus įsitraukia tarptautiniai lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ partneriai. Programos autorės dovanoja Visagino savivaldybės bendruomenei užsienio lektorių praktikų paskaitas – į ketvirtą seminarą pasidalinti sukaupta darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikais patirtimi, atsakyti į tėvų klausimus atvažiuoja pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai (logopedas, tiflopedagogas) iš Daugpilio  (Latvijos respublika).

Atsižvelgiant į Visagino savivaldybės bendruomenės poreikius, seminarai nemokami, organizuojami lietuvių ir rusų kalbomis.

Norintiems bus išduodami Visagino švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Trečias seminaras vyks kovo 9 d., ketvirtas seminaras – kovo 30 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“,  konferencijų salėje. Pradžia 15.00 val. Prisijungti prie mūsų galite nuo 15.00 iki 19.00 valandos.

Labai kviečiame tėvelius, pedagogus, visus, besidominčius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymu, atvykti ir aktyviai dalyvauti mokymuose. Laukiame Jūsų!

Mylėkime savo vaikus, supraskime savo vaikus ir padėkime jiems užaugti sėkmingais.

Programos autorės D. Nekliudova, R. Ardamakovaitė, O. Faleeva


2017-02-28  Skelbiame 2017 m. kovo mėn. veiklos planą >>>. Kviečiame dalyvauti renginiuose!

 


KRYŽIAŽODŽIŲ KONKURSAS ,,KĄ ŽINAU APIE LIETUVĄ?“

Visagino švietimo pagalbos tarnyba kviečia dalyvauti kryžiažodžių konkurse ,,Ką žinau apie Lietuvą?“, skirtame Lietuvos vasario 16-ajai ir Lietuvių kalbos dienoms.

Konkursą sudarys 3 kryžiažodžiai skirtingomis temomis ,,Lietuvos istorija“ (klausimai), ,,Iškiliausi Lietuvos žmonės“  (klausimai) ir ,,Lietuvos geografija“. Jie bus skelbiami tinklalapyje http://www.vspt.lt/ kiekvieną savaitę nuo vasario 1017-01-06  Skelbiame 2017 m. vasario mėn. veiklos planą >>>. Kviečiame dalyvauti renginiuose!7 d. iki kovo 3 d.

Visų 3 kryžiažodžių atsakymus  prašome siųsti el. paštu monika.gute@vspt.lt arba atnešti į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu Draugystės 12 iki kovo 10 d.

Konkurso nugalėtojams bus įteikti padėkos raštai/atminimo dovanėlės.


Metodinė diena švietimo pagalbos tarnyboje

 

Vaiko ugdymas – tai lyg statinio pamatas, ant kurio modeliuojama jauno žmogaus dabarties ir ateities buveinė: žingsnis po žingsnio, veiksmas po veiksmo, mintis po minties, įprotis po įpročio, po kruopelę į vaiko ateitį.

Švietimo pagalbos tarnyba jau daugelį metų glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru.

Vasario 17 d. tarnyboje vyko metodinė diena (organizatorės psichologė Rimvyda Ardamakovaitė ir specialioji pedagogė logopedė Dalia Nekliudova)  Aklųjų ir silpnaregių mokinių ugdymas bendrojo ugdymo įstaigose. Regos sutrikimai. Rekomendacijos ugdymui“, skirta švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos nariams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams. Metodinės dienos tikslas – suteikti žinių apie sutrikusios regos mokinių ugdymo patirtį, pabrėžiant specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo svarbą asmenybės vystymuisi.

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje numatoma, kad specialiosiose mokyklose besimokančių vaikų skaičius mažės, atitinkamai daugiau vaikų bus integruojami į bendrojo ugdymo įstaigas. Tikėtina, kad pedagogai susidurs su informacijos ir pasirengimo dirbti su aklais ir silpnaregiais mokiniais klausimais. Ugdant aklą ir silpnaregį vaiką švietimo įstaigoje iškyla įvairių problemų: specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas, rekomendacijų įgyvendinimas, aprūpinimas specialiąja mokomąja medžiaga bei vaizdinėmis priemonėmis, švietimo pagalbos organizavimas, savarankiškumo ugdymas ir socializacija.

Metodinės dienos lektorės  – Jūratė Maskoliūnienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus vedėja, ir Dalia Taurienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus tiflopedagogė.

Metodinės dienos metu buvo kalbama sutrikusios regos vaiko atpažinimo, darbo su tėvais, specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, rekomendacijų įgyvendinimo ir pedagogų konsultavimo temomis.  Dalyviai pagilino teorines žinias, praktiškai išbandė siūlomas situacijas, diskutavo, formulavo išvadas. Įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai suformavo profesinę nuostatą sutrikusios regos mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui bei saugios, motyvuotos aplinkos mokykloje kūrimui. Ačiū lektorėms už labai naudingą, turiningą, įdomią metodinę dieną.

Kovo 6 dieną švietimo pagalbos tarnyboje organizuojama metodinė diena, kurios lektoriai bus Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistai. Visus besidominčius kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymu, kviečiame dalyvauti.

 


AKCIJA „IŠRINK POPULIARIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ ŽODĮ“

 Vasario 15 d.– kovo 7 d. Visagino švietimo pagalbos tarnyba organizuoja akciją „Išrink populiariausią lietuvišką žodį“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms.

Užrašę lietuvišką žodį, kurį dažniausiai vartojate, siųskite el. paštu info@vspt.lt . Pasibaigus akcijai iš atsiųstų žodžių išrinksime  populiariausią lietuvišką žodį ir paskelbsime interneto svetainėje www.vspt.lt.

Kviečiame visus Visagino savivaldybės gyventojus aktyviai dalyvauti.


2017-01-06  Skelbiame 2017 m. vasario mėn. veiklos planą >>>. Kviečiame dalyvauti renginiuose!

 


2017-01-24

MOKYMAI TĖVAMS IR PEDAGOGAMS „AUKIME KARTU“

Sėkmingas vaikas geba prisitaikyti aplinkoje, pasitiki savimi, žino, ko nori. Visi tėveliai siekia užauginti sėkmingą vaiką, tačiau kaip žinoti, kad vaikas auginamas tinkamai?

Jauni šiuolaikiniai tėvai, augindami, ugdydami, auklėdami šiuolaikinius Z kartos vaikus, dažnai susiduria su įvairiomis problemomis ir turi nepakankamai informacijos, kaip tinkamai jas spręsti.

Vasario 2 d. Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ prasideda Visagino švietimo pagalbos tarnybos organizuojami 44 valandų mokymai, skirti tėvams ir pedagogams, ugdantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, „Aukime kartu“ (programos autorės logopedė D. Nekliudova, psichologė R. Ardamakovaitė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė O. Faleeva).

Daugiau apie mokymus skaitykite čia >>>


 

2017-01-06  Skelbiame 2017 m. sausio mėn. veiklos planą >>>. Kviečiame dalyvauti renginiuose!

 


  2016-12-16    Nuo 2017 m. sausio 2 d. galima registruotis priešmokyklinio ir mokyklinio vaiko brandumo įvertinimui. 

                     Visagino švietimo pagalbos tarnybos vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka čia >>>


 2016-11-25   2016 m. lapkričio 14 – 20 d. vyko septynioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi spalvos“.

Štai kokias spalvas mes atradome >>>


 

2016-11-25 Pasikeitė Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarka >>>

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-751 pakeistas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija, kuri įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 2 d. Prieiga per internetą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c82cd350703411e6a014b8463e530a88

 

2016-11-02 Skelbiame lapkričio mėnesio veiklos planą. Kviečiame dalyvauti renginiuose!


2016-11-02     Antraklasiai mokosi plaukti >>>


2016-10-31    Valstybinės kalbos mokymai >>>


2016-10-03 Skelbiame spalio mėnesio veiklos planą. Kviečiame dalyvauti renginoiuose!

 


2016-09-22     Vyksta mūsų svetainės atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 


2016-09-13 Dėmesio! Keičiasi darbuotojų el.pašto adresai! Naujus adresus rasite čia >>>

 


2016-09-13   Kviečiame rašyti ilgiausią sveikinimą mokytojui!

 

Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras Tarptautinės mokytojų dienos proga skelbia akciją „Sveikinimas mokytojui“.


Norintys dalyvauti akcijoje turi pateikti lietuvių kalba arba lietuvių kalba ir savo gimtąja kalba parašytą,  arba pasirinkta technika nupieštą, nufotografuotą sveikinimą mokytojui. Sveikinimas pateikiamas tvarkingas, parengtas viešai demonstracijai  ant ne didesnio kaip A4  formato lapo spalio 3–4 d. Visagino švietimo pagalbos tarnybai adresu Draugystės g. 12, Visaginas.

 

Bandysime visi kartu  siekti Visagino savivaldybės rekordo – ilgiausio sveikinimo mokytojui.

 

Visas sveikinimas bus pristatytas Mokytojų dienos šventėje ir vėliau demonstruojamas Visagino švietimo pagalbos tarnyboje.

 


 

2016-09-01 Skelbiame rugsėjo mėnesio veiklos planą >>>

 


2016-05-03

Informuojame, kad Visagino savivaldybės taryba 2016-05-26 sprendimu Nr. TS-98 sutinka reorganizuoti Visagino valstybinės kalbos centrą ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrą.

.                     Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas — Visagino valstybinės kalbos centras;

teisinė forma — biudžetinė įstaiga;

buveinė — Draugystės g. 12, Visaginas;

juridinio asmens kodas — 193279627;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą — Lietuvos  Respublikos juridinių asmenų registras.

                           Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

pavadinimas — Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras;

teisinė forma — biudžetinė įstaiga;

buveinė — Draugystės g. 12, Visaginas;

juridinio asmens kodas — 300665693;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą — Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

                         Reorganizavimo būdas — Visagino valstybinės kalbos centro prijungimas prie Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro.

          Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga — Visagino valstybinės kalbos centras, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras veiklą tęs.

                         Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga — švietimo pagalbos  įstaiga Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

                     Visagino valstybinės kalbos centras baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 30 d. Nuo šios datos visos teisės ir pareigos pereina veiksiančiai biudžetinei įstaigai Visagino švietimo pagalbos tarnybai.

Su parengtu Visagino valstybinės kalbos centro ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro  reorganizavimo sąlygų aprašu bei po reorganizacijos veiksiančios Visagino pagalbos tarnybos nuostatų projektu nuo 2016-06-03 galima susipažinti Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, Draugystės g. 12, Visaginas arba Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro tinklalapyje http://vpmmmc.sugardas.lt. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai tinklalapyje skelbiami ir  trejų finansinių metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos, biudžeto išlaidų sąmatų ataskaitos.

 

Reorganizavimo aprašas čia >>>


2016-06-01 Birželio mėnesio veiklos planas >>>


Dėl vaiko brandumo vertinimo

            Nuo š.m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre bus vykdomas vaikų brandumo mokyklai įvertinimas.

            2016 m. vaikų brandumas mokyklai atliekamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintu „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu“.

            Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:

1. tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;

2. tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

            Atkreiptinas dėmesys, kad vaikui, lankiusiam priešmokyklinio ugdymo grupę, nors jam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, brandumo įvertinimas neatliekamas. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas. Pakankamai subrendusiu yra laikomas toks penkiametis, kuris atitinka vidutinio šešiamečio gebėjimus, o pakankamai subrendusiu laikomas toks šešiametis, kurio gebėjimai atitinka vidutinio septynmečio gebėjimus.

            Tėvai, norintys, kad būtų įvertintas jų vaiko brandumas, turi pateikti prašymą vertinimui atlikti (pildoma Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre) bei vaiko gimimo liudijimo/paso kopiją ir, jei yra būtinybė, kitų specialistų pažymas (pvz., išrašą iš medicininės kortelės).

              Brandumo įvertinimui, prašome registruotis Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, adresu Draugystės g. 12, Visaginas arba tel. 8 386 600 99.


2016-04-29   Skelbiame gegužės mėnesio veiklos planą. Kviečiame dalyvauti renginiuose! >>>


2016-03-29                                                                           Seminaras „Pedagogo vaidmuo, ugdant ypatingą vaiką“

Kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra toks pat kaip ir visi kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip kai kurie kiti, tam tikru atžvilgiu – toks kaip niekas kitas.

                                        H.Murray

 

                      Kovo 30 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ prasidės 18 akademinių valandų trijų dalių seminaras, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Pedagogo vaidmuo, ugdant ypatingą vaiką“.

Vis daugiau vaikų su lengvais ir sunkesniais raidos ypatumais bei sutrikimais lanko ikimokyklines įstaigas. Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius bendrojo lavinimo ikimokyklinėse įstaigose sukelia sunkumų su jais dirbantiems pedagogams. Seminaro metu pedagogai pagilins teorines ir praktines žinias apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, apie vaikus, turinčius raidos ypatumų bei sutrikimų, išmoks parengti individualias ugdymo programas, tobulins gebėjimus dirbti komandoje su švietimo pagalbos specialistais bei tėvais.

Pirmoje dalyje pedagogai susistemins žinias apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą, plėtos žinias apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, turinčius raidos ypatumų bei sutrikimų, mokysis rengti individualią ugdymo programą, tobulins bendradarbiavimo gebėjimus, dirbant komandoje su švietimo pagalbos specialistais bei tėvais.

Antra dalis yra savarankiškas darbas. Pedagogai turės savarankiškai parengti individualias vaikų ugdymo programas.

Balandžio 5 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ vyks trečia seminaro dalis. Pedagogai pristatys parengtas programas, bus programų aptarimas, analizė.

Lektorės psichologė R. Ardamakovaitė, logopedė D. Nekliudova.

Maloniai Jūsų laukiame.

 

Lektorės


2016-03-02

 

    Dėkojame Visagino savivaldybės vertimų konkursų dalyviams ir sveikiname nugalėtojus Aleksandrą Šajevą, Natalja Solovjovą ir Tatjaną Naruško!


2016-03-01  Skelbiame kovo mėnesio planą. Kviečiame dalyvauti renginiuose! >>>


PADĖKA TĖVAMS, PEDAGOGAMS,

DALYVAVUSIEMS SEMINARE-PRAKTIKUME „UGDOMĖS KARTU“

Vasario 18 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ įvyko pirmas 6 dalių seminaro-praktikumo „Ugdomės kartu“ renginys. Paskaitoje dalyvavo gausus būrys tėvų ir pedagogų. Noriu labai padėkoti aktyviai dalyvavusiems tėveliams ir pedagogams. Ačiū Jums už domėjimąsi, aktyvų bendradarbiavimą, gerus atsiliepimus, už skirtą laiką. Lauksime Jūsų kitose praktinėse veiklose.  Labai kviečiame visus tėvelius drąsiai jungtis prie mūsų ir dalyvauti kitose semonaro-praktikumo dalyse. Balandžio mėnesį bus dvi veiklos: „Ikimokyklinio amžiaus vaikų foneminės klausos lavinimas“ (lektorė logopedė D. Nekliudova), „Vaiko brandumas mokyklai“ (lektorė psichologė R. Ardamakovaitė). Konkreti data bus paskelbta vėliau.

Organizatorės


 

2016-02-11

 

     Kviečiame dalyvauti Visagino savivaldybės vertimų konkurse!

 

Konkurso nuostatai čia

Konkurso dalyvio kortelė čia

Vertimo lapas čia

Tekstai vertimui:  A grupė B grupė C grupė D grupė E grupė, F grupė,  G grupė, H grupė

 

Išverstus tekstus prašome pateikti iki vasario 29 d. Konkurso darbai turi atitikti konkurso nuostatų reikalavimus. Vėliau pateikti darbai nebus vertinami.

 

Darbus galima pateikti el. paštu centras@sugardas.lt arba Draugystės g. 12


SEMINARAS-PRAKTIKUMAS TĖVAMS, PEDAGOGAMS, AUGINANTIEMS  IR UGDANTIEMS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS

Vasario 18 d. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ prasidės 6 dalių seminaras-praktikumas „Ugdomės kartu“. Seminaras skirtas tėvams, pedagogams, auginantiems ir ugdantiems  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, visiems besidominantiems, kaip aktyviai ugdyti vaikus.

Praktines veiklas organizuoja lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialioji pedagogė, logopedė metodininkė Dalia Nekliudova ir „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokytoja, Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro psichologė Rimvyda Ardamakovaitė. Seminaro-praktikumo metu tėveliai, pedagogai sužinos apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumus, kalbinių ir matematinių gebėjimų ugdymą, išmoks suprasti vaikų baimes, gebės savarankiškai atlikti atsipalaidavimo  pratimus su vaikais, įtvirtins gebėjimą dirbti bendraujant ir bendradarbiaujant.

Tėvelių, pedagogų patogumui seminaras-praktikumas išskaidytas į 6 dalis po vieną praktinę veiklą per mėnesį. Per 2016 m. bus organizuotos 6 praktinės veiklos: vasario mėnesį - ,,Vaiko kalbos skatinimas šeimoje“ (D. Nekliudova), balandžio mėnesį - „Ikimokyklinio amžiaus vaikų foneminės klausos lavinimas“ (D. Nekliudova), „Vaiko brandumas mokyklai“ (R. Ardamakovaitė), gegužės mėnesį - „Atsipalaidavimo pratimai ikimokyklinio amžiaus vaikams“ (R. Ardamakovaitė), spalio mėnesį - „Matematikos mokymasis ikimokykliniame amžiuje“ (D. Nekliudova), lapkričio mėnesį- „Vaikų baimės“ (R. Ardamakovaitė). Dalyviams bus išduodami VPMMMC kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Seminaras-praktikumas vyks lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“.

Vasario 18 d. pradžia 17.00 val. lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“,  konferencijų salėje. 

Vienos dienos praktinės veiklos trukmė apie vieną valandą.

Seminaras nemokamas, praktinės veiklos organizuojamos valstybine kalba.

 

Maloniai kviečiame tėvelius, pedagogus aktyviai dalyvauti. Mylėkime savo vaikus, supraskime savo vaikus ir padėkime jiems ugdytis.

Organizatorės


2016-01-28 Informaciją apie renginius, veiklos plano papildymus nuo šiol rasite čia >>>


2016-01-28 Vasario mėnesio veiklos planas >>>


2016-01-05 Sausio 18 d. 15.30 Gerosios vilties progimnazijoje vyks Informacinių technologių mokytojų metodinio būrelio posėdis.

 


2016-01-04 Sausio mėnesio veiklos planas >>>

                    Veiklos plano papildymas >>>


2016-01-04 Olimpiadų ir konkursų tvarkraštis >>>


2015-11-27 Gruodžio mėnesio veiklos planas >>>


2015-11-26   Naujos informacinės priemonės mokytojams ir tėvams, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus


2015-07-28   Pakeitimai Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše

Nuo šiol mokiniai nepraras nė vienos pamokos dėl to, kad jų mokytojai išvyks pasitobulinti į kursus, dalyvaus projektuose, tikrins olimpiadų darbus ar dėl kitų priežasčių negalės vesti pamokų. Mokytojams už kolegų pavadavimą bus mokoma papildomai. Tokia galimybė įvesta švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei pasirašius įsakymo „Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo“ pakeitimą Nr. V-791 >>>


2015-05-06 Kviečiame aplankyti Visagino savivaldybės specialiųjų pedagogų ir logopedų tinklalapį >>>


2015-05-06 Skelbiame gegužės mėnesio veiklos plano papildymą >>>


2015-04-02

SAVAITĖ „UGDOMĖS KARTU“

Norėtųsi, kad integracija būtų mūsų gyvenimo pilnatvės dalis, reiškianti mūsų visų, tokių skirtingų, sugebėjimą būti, dirbti ir gyventi kartu, nesiekiant keisti  kito žmogaus  pagal savąjį modelį.
(Ališauskas, 1998).

Visagino miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis balandžio 1 – 9 dienomis miesto bendruomenei organizuoja renginių savaitę ,,Ugdomės kartu“. Savaitė skirta tėvams, ugdantiems ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, švietimo įstaigų pedagogams, visi mes kitiems, besidomintiems vaikų ir mokinių ugdymu, miesto bendruomenės nariams. Renginių metu dalyviai sužinos apie vaiko raidą ir mokymosi sėkmę, skaitymo ir rašymo sutrikimų prevenciją, apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų įtaką mokymuisi, išmoks taikyti įvairius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo būdus, metodus, strategijas, apie tėvų ir švietimo pagalbos specialistų, pedagogų bendradarbiavimą, ugdant vaikus, gaus informacijos apie tai, kaip įvairūs sutrikimai įtakoja vaiko mokymą(-si) mokykloje, išmoks motyvuoti vaikus, padėti jiems įveikti sutrikimus. Specialieji pedagogai, logopedai siekia padėti tėvams, pedagogams suvokti bendradarbiavimo, komandinio darbo būtinybę, ugdant įvairaus amžiaus vaikus. Nebūkime abejingais ugdytojais. Būkime akyviais, šiuolaikiškais, kompetetingais ugdytojais.


2015-03-20    Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo renginį „Idėjų mugė“

 

Renginys vyks balandžio 8 d. 12.00 val. Renginio programa čia >>>

Registracija į metodinį renginį vykdoma iki balandžio 3 d. 12.00 el. paštu metodininke@sugardas.lt arba tel. (8 386) 60 099, (8 674) 03 066, pranešant vardą, pavardę, įstaigą, pareigas ir grupę, kurioje pageidaujate dalyvauti.

Renginio dalyviams bus išduodami Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (pažymėjimo kaina – 0,87 Eur/3 Lt., mokestis atliekamas per banką), pranešėjams – pažymos.


2015-03-20  Kviečiame į seminarą ,,Pedagogo viešo kalbėjimo menas ir pasitikėjimas savimi“ (8 ak. val.). Lektorius –
V. Pikčiūnas, Tarptautinio ,,Toastmasters“ klubo prezidentas. Seminaro metu
bus mokoma suplanuoti ir pasiruošti viešai kalbai, pristatyti save, laisvai kalbėti bet kuria tema, valdyti auditorijos dėmesį bei savo balsą ir kt.

Seminare bus atliekami praktiniai pratimai: prigimtinio balso lavinimo ir ilgo kalbėjimo, balso stiprumo, diapozono plėtimo ir dikcijos, atsipalaidavimo, 
baimės ir streso pašalinimo, energetinio nusiteikimo prieš sakant kalbą, charizmos bei pasitikėjimo lavinimo.  

Registracija būtina iki balandžio 5 d. 12.00.

Seminaras mokamas. Seminaro kaina vienam dalyviui 27,84 Eur/96 Lt. (Pažymėjimas –0,87 Eur/3 Lt).


2015-03-20     Kovo 26 d. 13.00 val. Draugystės vidurinėje mokykloje vyks rusų kalbos mokytojos metodininkės V.Pyšečkinos atvira teatralizuota rusų kalbos pamoka-spektaklis 7a klasėje ,,Sredstvo ot vranja”


2015-03-05 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro biblioteką papildė naujos knygos. Knygų sąrašas čia >>>


2015-02-23    KONKURSAS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS >>>   

Centre veikė Originali paroda


2014-10-27 Ką tik šurmuliavusios Rudens šventės akimirkos >>>

   

 

 

2014-10-14   Spalio 10 d. VPMMMC vyko naujų knygų, mokomųjų ir metodinių priemonių parodos ir mainų akcijos ,,Iš rankų į rankas“atidarymas. Pažyma apie dalyvavimą čia >>>.


2014-09-11   Mūsų bibliotekoje gautos naujos knygos  >>>


2014-09-09   2014 m. II pusmečio kvalifikacijos tobulinimo renginių pasiūla >>>

Kviečiame susipažinti ir pasirinkti jus dominačius mokymus. Į kvalifikacijos tobulinimo renginius prašome registrtuotis iš anksto. Nesusirinkus grupei, mokymai nebus organizuojami.


2014-09-09   Kviečiame dalyvauti apklausoje ,,Mokytojų metodinės veiklos apklausa >>>


Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre veikia Mokinių pasiekimų bankas. Jame sukaupta pagrindinio ugdymo egzaminų/pasiekimų bei brandos egzaminų medžiaga, dalykinių olimpiadų užduotys ir mokinių pasiekimai. Kviečiame naudotis sukaupta informacija!

Daugiau informacijos rasite čia >>>


 
 

 

 

 

 

 

 

   

Svarbi informacija

PPT specialistų darbo laikas >>>


Individualizuotų, pritaikytų ugdymo programų ir švietimo pagalbos teikimo formos >>>

   

[ Pagrindinis ] Struktūra ir kontaktai ] Veiklos sritys ] Korupcijos prevencija ] Administracinė informacija ] Darbo laikas ] Paslaugos ] Nuorodos ] Klausimai ir atsakymai ] Kaip mus surasti ] Svetainės turinys ]

 

Elektroninis paštas info@vspt.lt

Autorinės teisės © 2010 Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Kopijuoti ir platinti svetainės medžiagą be raštiško autorių sutikimo griežtai draudžiama

Atnaujinta 2013-12-11