Informacija apie laisvą darbo vietą

Pareigybės pavadinimas: ūkvedys.

 

Darbo krūvis: 10 val. per savaitę (0,25 etato) (2 dienos per savaitę)

 

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.

 

Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2019-02-18 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Pretendentas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti programas ir projektus;

mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas;

mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas.

 

Veiklos sritys:

Šias pareigas einantis darbuotojas rūpinasi:

Tarnybos patalpų, pagrindinių priemonių ir įrengimų apsauga, turto įsigijimu, saugojimu, inventorizavimu ir nurašymu;

įrenginių tinkamu ir saugiu eksploatavimu, o jiems sugedus, laiku suremontuoti;

prižiūri evakuacinius praėjimus, aprūpina Tarnybos patalpas gaisro gesinimo priemonėmis, tikrina gesintuvų galiojimo terminus, nustatytu laiku vykdo jų patikrą;

užtikrina švarą, tvarką Tarnybos patalpose, padeda Tarnybos darbuotojams parengti Tarnybos patalpas renginiams / sutvarkyti po renginio;

užtikrina Tarnybos aprūpinimą veiklai reikalingomis medžiagomis, priemonėmis, inventoriumi;

saugo Tarnybos materialųjį turtą, išvengia jo trūkumo, rengia materialinių vertybių perdavimo-priėmimo aktus;

kartą per metus atlieka turto inventorizaciją laikantis nustatytų reikalavimų;

inicijuoja Tarnybos apsaugos ir priešgaisrinės signalizacijos profilaktikos bei remonto darbus;

laiku informuoja Tarnybos direktorių apie nelaimingus atsitikimus, gaisrą, vagystes bei kitus pažeidimus;

dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, avarijas, tvarko jų apskaitą;

organizuoja elektros įrenginių remonto, techninių apžiūrų ir bandymų darbus;

kas mėnesį pateikia informaciją apie elektros, vandens resursų sunaudojimą;

teikia siūlymus Tarnybos veiklai tobulinti, dalyvauja rengiant Tarnybos strateginį veiklos planą, veiklos planą, mėnesio ir renginio planus;

dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tarnybos projektus;

tvarko priskirtus Tarnybos veiklos dokumentus ir pagal taisykles sutvarkyti bei perduoda juos Tarnybos archyvui;

atnaujina / tvarko informaciją, susijusią su ūkvedžio pareigomis Tarnybos stenduose ir tinklalapyje;

inicijuoja / organizuoja supaprastintus mažos vertės pirkimus pagal Tarnybos metinius viešųjų pirkimų planus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija;

tobulina savo kvalifikaciją;

laikosi teisės norminių aktų, Tarnybos vidaus darbo tvarkos taisyklių;

laikosi konfidencialumo principo;

vykdo kitus Tarnybos vadovo pavedimus, susijusius su Tarnybos veikla.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  1. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo (jeigu taikomas valstybinės kalbos kvalifikacinės kategorijos reikalavimas) kopiją.
  1. Kvalifikacinę kategoriją (jeigu turi) patvirtinančio dokumento kopiją.
  2. Gyvenimo aprašymą.
  1. Pažymą apie darbo stažą.
  1. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt.

 

Dokumentai priimami: 2019-01-24–2019-02-08 (imtinai).

 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai.

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams.

 

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60  099.

 

Parašykite komentarą