Korupcijos prevencija


Korupcijos prevencijos programa 2016-2018 m.


Įsakymas dėl atsakingo asmens už korupcijos prevenciją paskyrimo


Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada (2017 m.)

Veiklos sričių nustatytiems kriterijams vertinimo klausimynas

Įstaigos veiklos srities vertinimo klausimynas


Kovos su korupcija programa


Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2014 metams


Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

• Švietimo pagalbos tarnybos specialistei Olgai Solovjovai, Draugystės g. 12, Visaginas.

  • Raštu, adresu Draugystės g. 12, Visaginas
  • Elektroniniu paštu info@vspt.lt arba skambinti telefonu 8 386 60 099.

 

Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:

• Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilius.

• Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).

• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.


Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį pateikimo, sąrašas


ATMINTINĖ

Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Svarbu, jog darbuotojai:
– nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
– nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
– išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
– nebandytų patys atlikti tyrimo;
– nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:

Visagino savivaldybės administracijos darbuotoją Konstantiną Bagdanavičių.
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.
Kontaktiniai duomenys:
specialus korupcijos prevencijos tel. (8 386 33 529), Parko g.14, Visaginas, 415 kab.

Specialiųjų tyrimų tarnybą
Kontaktiniai duomenys:
Vasario 16-osios g. 22, 35169 Panevėžys, tel. (8-45) 51 01 71; el. paštas: panevezys@stt.lt.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (Vilnius), tel. 8 5 266 3333, el. paštas: pranesk@stt.lt.

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.