Paslaugos

Visagino švietimo pagalbos tarnyba:

– Organizuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius (valstybinės kalbos, užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo, saviraiškos kursus), kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas ir t.t.), siūlo įstaigoms ir organizacijoms parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas, padeda pasikviesti pageidaujamus lektorius, konsultantus, konsultuoja lektorius kvalifikacijos tobulinimo renginių programų parengimo klausimais.
Įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, skiria specialųjį ugdymą, konsultuoja, teikia metodinę bei pedagoginę/psichologinę pagalbą, rengia ir įgyvendina prevencijos programas.
– Organizuoja olimpiadas ir dalykinius konkursus.
– Koordinuoja mokytojų metodinę veiklą.
– Organizuoja mokymo plaukti užsiėmimus ir pamokas Visagino savivaldybės švietimo įstaigose.
– Teikia mokamas paslaugas pagal steigėjo patvirtintus įkainius.

Atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka