Metodinė veikla

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ METODINĖ VEIKLA:

1. Mokyklų metodinės tarybos ir metodinių būrelių posėdžiai.
2. Metodinės dienos.
3. Gerosios patirties kvalifikacijos tobulinimo programų kūrimas ir įgyvendinimas.
4. Edukacinės išvykos.
5. Konferencijos.
6. Parodos.
7. Atviros pamokos ir jų aptarimai.
8. Edukacinės patirties banko kaupimas ir sklaida.
9. Metodinių priemonių kūrimas.
10. Metodinės literatūros kaupimas ir sklaida.


DOKUMENTAI:
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės veiklos organizavimo ir koordinavimo tvarka

Visagino savivaldybės metodinių būrelių veiklos organizavimo nuostatai
Veiklos planas (forma)
Narių sąrašas
Veiklos ataskaita (forma)
Posėdžio protokolas (forma)
Visagino savivaldybės mokytojų metodinės tarybos veiklos organizavimo nuostatai
Veiklos planas (forma)
Narių sąrašas
Veiklos ataskaita (forma)
Posėdžio protokolas (forma)


SVARBI INFORMACIJA:
Visagino miesto mokyklų metodinės tarybos internetinė svetainė